Ndryshimet e reja te Kodit te Procedures Penale qe hyn ne fuqi ne date 1 gusht 2017

Foto nga konferenca 13 Korrik 2017
Foto nga konferenca 13 Korrik 2017
Foto nga konferenca 13 Korrik 2017
Foto nga konferenca 13 Korrik 2017
Foto nga konferenca 13 Korrik 2017
Foto nga konferenca 13 Korrik 2017
Foto nga konferenca 13 Korrik 2017
Foto nga konferenca 13 Korrik 2017